Thursday, August 28, 2014 ሰዓት'ቲ ከባቢ 15:08

ዕላል ምስ መንእሰይ ኣይዳ ሮቤል ኪዳነ ካብ ሽወደን

27.08.2014 20:28

ድምፂ ቫይናክ፡ ኣማንኤል፡ ደሱ፡- `ዘይተነግረ ታሪኽ ሒዞሞ ኸይዶም`

ስለምንታይ ብህይወቶም ኸለዉ ቅያ`ኦም ዘይንገር?

ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ክታበት ፀረ ሕማም ኣልምሲ ይዋሃብ’ሎ

ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ሓደ ብሕማም ፖልዮ ማለት ኣልምሲ ዝተጠቐዐ ማማይ ከምዝተረኸበ ምግላፅና ይዝከር

ሕማም ለምፂ

ለምፂ ብምትንኽኻፍ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣይመሓላለፍን ይብሉ ሓኪም ተመሓላላፊ ሕማማት

ድምፂ ቃለ-መጠይቕ ምስ ዶ/ር ኣብርሃም ገብረየሱስ፡ ኣማኻሪ ባህሪያዊ ኣመጋግባን ጥዕናን-ካልኣይ ክፋል

ዶር ኣብርሃም፡ “ መፍትሕ ጥዕና “ ዘርእስታ ብትግርኛ ዝተጻሕፈት ዓባይ መጽሓፍ ዘውጽአ`ዩ

ድምፂ ቂሐ ጽልሚ፡ ምስ ጸሟቒት ስዋ ካብ ሓውዜን፡ ምስ ድምጻዊት ነህሚያ ዘርኣይ ካብ ደቀምሓረ

ወግዒ ምስ ኣደይ ታደለች፡ ንልዕሊ 40 ዓመት ስዋ ዝሸጣ`የን ኣብ ሓውዜን

ድምፂ ቃለ-መጠይቕ ምስ ሓዲሽ ኣማሓዳሪ ዞባ-ደቡብ -ኤርትራ፡

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ፡ ሃገራዊ ፈስቲቫል ደቀምሓረ ናብ ሓደ ሚልዮን ዝጽጋዕ ህዝቢ ከምዝተሳተፎ ይገልጽ

ድምፂ ተኽሊ ካዛቫ ዘላልዩ ዘለዉ ወላዲ

ካሰቫ ልዑል ምግባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ተኽሊ እዩ፡፡ ብዝበለፀ ኣብ ላቲን ኣመሪካ ዝርከብ ተኽሊ እንትኾን ኣብ ዓለምና ልዑል ምህርቲ ብምርካብ ናይጀርያ ቀዳምነት ትስራዕ

ድሕሪ ኹነታት ክራማት ክስዕብ ዝኽእል ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ምድላዋት ከምዝቐጸለ ይግለጽ ኣሎ

ድሕሪ ኹነታት ክራማት ክስዕብ ዝኽእል ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ምድላዋት ከምዝቐጸለ ይግለጽ ኣሎ

ድምፂ ቂሐ-ጽልሚ፡ ኣብነታዊት ፍቕሪ ዝኾነት ስድራቤት ካብ ትግራይ፡ ካብ ስነ-ጥበባዊ ሊንጎ ድማ ብዛዕባ መፅሓፍ ሰለሞን ጸሃየ

ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ፡ ካብ`ዚ ድማ ካብ መጽሓፍ ሰለሞን ጸሃየ ሊንጎ ሓንቲ ማሰን ሓንቲ መልቀስን ኣንቢቡልና`ሎ

ድምፂ Tigrigna Thursday Show in Full

ብሓሙስ ዝተመሓላለፈ ምሉእ መደብ ኣብ`ዚ ምስማዕ ይክኣል

ድምፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፃዕርታት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ተመሓለለፍቲ ሕማማት

መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ - ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፃዕርታት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ተመሓለለፍቲ ሕማማት

ናይ ኣፍሪካ ቀዳሞት እመቤትታት ጥዕና ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ንምምሕያሽ ከምዝሰርሓ ገሊፀን

‘’ ምንጪ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዘለው ፀገማት ጥዕና ድኽነት እዩ’’ምንስቴር ጥዕና ኮንጎ

ድምፂ ኣደታት ትግራይ ባዕለን ግልጋሎት መርፍእ መከላኸሊ ጥንሲ ክህባ ይስልጥና`ለዋ

ኣብ ትግራይ ዘይተደለየ ጥንሲ ብምክልኻል ሞት ኣደታት ንምንካይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ብመርፍእ ዝውሰድ መከላኸሊ ጥንሲ ይዋሃብ’ሎ፡፡

ድምፂ ን85 ኣደታት ካብ ሓደጋ ፊስቱላ ዘናገፋ ወላዲት

ን85 ኣደታት ካብ ሓደጋ ፊስቱላ ዘናገፋ ወላዲት